زندگی من در #آلمان تلخی ها و شیرینی های زندگی را اینجا از نگاه من #تماشا می کنیم. گاهی مینویسم از من و #کولیت #کرون #IBD

دوست دارم نامه هایتان را بخوانم:

Vahid.Behravan@gmail.com