زندگی من در #آلمان تلخی ها و شیرینی های زندگی را اینجا از نگاه من #تماشا می کنیم. گاهی مینویسم از من و #کولیت #کرون #IBD
متنوع
قانون خوش شانسی
0 دیدگاه

چطور خوش شانس تر باشیم.

یک قانون واضح و بلاتغییر هست که می‌گوید:

در زندگی هیچ چیزِ رایگانی برای انسان وجود ندارد.

درواقع این نشان دهند سختیِ زندگی در این دنیاست.

پس احتمال اینکه ما در زندگی شکستهای بیشتر و‌ موفقیت‌های کمتری را تجربه کنیم، بسیار محتمل است.